Generalforsamling

Generalforsamling.

Jegum/Vrøgum vandværk.

03-07-2020 kl.19.00

Jegum Café (Blomstervangen 1)

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det rividerede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 01-07-2020)
  8. Eventuelt.

      Med venlig hilsen

      Bestyrelsen

      Jegum/Vrøgum vandværk