Takster

Pkt.1. Tilslutning

1A. Forsyningbidrag

Bolig & landbrug 1. part

Partspris…………………………………………………………………………………………………. 21875,00 kr

Fremføring af ledninger i landområder betinger tilstrækkelig tilmelding af forsyningsmulige.

Er tilmeldinger for få kan vandforsyningen påligne de forbrugere, som ønsker forsyning,

Et ekstraordinært ledningsbidrag, som kan refunderes efter nærmere bestemmelser ved senere

yderligere tilslutning.

Ekstraordinære ledningsbidrag forrentes ikke og refusionsretten bortfalder efter 10 år.

Grunde i Jegum som udstykkes efter 1 april 1987, pålignes et særbidrag på 1.690,- kr. og skal

derudover betale et detailledningsbidrag, dersom detailledningen skal anlægges.


1B. HOVEDANLÆGSBIDRAG

Almindelig bolig/lejlighed i by og på landet………………………………………………5625,00 kr.


1C. STIKLEDNINGSBIDRAG

Bolig og landbrug……………………………………………………………………………………….10000,00 kr.

Afgiften indbefatter målerbrønd+1” stophane. Ved større dimentioner fastsætter

Vandforsyningen bidraget i hvert enkelt tilfælde.

Ved optagelse i JEGUM-VRØGUM VANDVÆRK underskrives en optagelseserklæring,

som returneres, før arbejdet igangsættes. Tillige skal tilslutningsbeløbet være betalt.

Tilslutningsbidrag i alt:

(A+B+C)

Almindelig bolig og landbrug 37500,00 kr.


1D. TINGLYSNINGSGEBYR. (for uvirksomt landbrug)

Stempelafgift (momsfrit)…………………………………………………………………………..1500,00 kr.

Omkostninger……………………………………………………………………………………………..850,00 kr.

Pkt. 2 VANDAFGIFT

Fast afgift pr. vandmåler i hus,lejlighed eller målerbrønd…………………………450,00 kr.

Vandafgift pr.m3……………………………………………………………………………………………6,25 kr.

Fast måler afgift 250.00 kr

A conto vandafgift opkræves en gang om året, i forbindelse med årsopgørelsen, med betaling

I Marts måned.

Vandafgiften betales forud.

Pkt. 3 SÆRLIGE AFGIFTER

Flyttegebyr……………………………………………………………………………………………….200,00 kr.

Gebyr for manuel aflæsning ……………………………………………………………..…625,00 kr.

Gebyr ved for sent indbetaling (momsfri)…………………………………………………100,00 kr.

For hver rykker tillægges yderligere (momsfri)…………………………………………100,00 kr.

Lukningsgebyr (momsfri)………………………………………………………………………….1000,00 kr.

Genåbningsgebyr……………………………………………………………………………………..1000,00 kr.

Manglende måler ved start af byggeri………………………………………………………2000,00 kr.

Ved sløjfning af brønd giver vandværket max : 8000,00 kr.

Efter attest fra autoriseret brøndborer.


PKT4. VANDSKAT

Statsafgift på ledningsført vand (2018)………………………………………………………7,96 kr. pr m3.

(Incl. Drikkevandsbeskyttelse 0,19 kr. pr kbm )

Pkt.5. MERVÆRDIAFDGIFT

Samtlige takster incl. Særlige afgifter og vandskat tillægges den til enhver tid gældende

Merværdiafgift med undtagelse af overnævnte gebyr.


Pkt. 6.REGULERING

Tilslutningsbidrag reguleres hvert år på grundlag af indextallet for vandledningsarbejde.

Nærværende takstblad er af vandforsyningen vedtaget som gældende fra 1 Januar 2024.

Takstfastsættelsen er godkendt af Varde Kommune.