Vedtægter

Navn og hjemsted
§1

Selskabet, der er stiftet den 7. marts 1987, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Jegum-Vrøgum Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Varde Kommune.


Formål
§2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværktes forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


Medlemmer
§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selvskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet der er tinglyst på ejendommen.


Medlemmernes rettigheder
§4

Selskabtes medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Varde

Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftbidrag.


Udtræden af selskabet
§6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


Levering til ikke-medlemmer (købere)
§7

Institutioner – som følge af deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder dristibutionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.


Generalforsamling
§8

Ordinær generalforsamlig afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 1 måneds varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved opslag i området, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. marts.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende :

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det rividerede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemninger
§9

Hvert medlem har én stemme.

Ejes en ejendom, jf.§ 3, af flere i forening, har ejendommen som sådan dog kun én stemme uanset antal af ejere.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2 trediedele af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2 trediedele af disse stemmer for. Er en af disser betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2 trediedele af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


Bestyrelsen
§10

Selvskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er der hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reperation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstædeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


Tegningsret
§11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


Regnskab
§12

Selvskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den generalsforsamlingsvalgte autoriserede eller registrerede revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.


Opløsning
§13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3 fjerdedele af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


Ikrafttræden
§14

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 7. marts 1987, og sidst ændret på generalforsamlingen

den 12.06.2015

De træder i kraft den 13.06.2015