Generalforsamling

Jegum/Vrøgum vandværk

29/4 2022 kl.19.00

Jegum Cafe´ (Blomstervangen 1)

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning.

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6.Valg af revisor.

7.Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 28/3-2022)

8 Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jegum/Vrøgum Vandværk